Skip to content Skip to footer

„Педагогически форум“, електронно научно-методическо списание, е официално издание на издателството на Тракийския университет – Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ),

„Педагогически форум“, електронно научно-методическо списание, е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), Тракийски университет, Стара Загора, България. Това е списание с отворен достъп според определението на BOAI.

Oснован e през 2013 г. и се издава в четири броя годишно. Списанието е мултидисциплинарно научно издание, обхващащо всички аспекти на педагогическата наука – теория на образованието и дидактика, методика на преподаването, организация и управление на образованието.

Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране www.nacid.bg

С присвояването на DOI (Digital Object Identifier – идентификатор на цифров обект) всяка статия става „видима“ за над 6 милиона потребители на научна литература по света и за над 4500 научни издателства, бази данни и електронни библиотеки. Сега публикациите могат да се цитират в библиографиите само с DOI.

Статиите в онлайн списанието се публикуват на английски, български и руски език.

Основните цели на списанието са:


    • Да представя настоящите международни и национални политики в областта на образованието,


    • Да публикува научни, научно-популярни, обзорни и информационни психопедагогически материали,


    • популяризиране на добри национални и международни педагогически практики,


    • Да представя новоиздадени книги, свързани с проблемите на образованието,


    • да бъде форум за обсъждане на педагогически въпроси.

Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели, студенти, специализанти и докторанти, специалисти във всички педагогически области и степени. 

Оставете коментар