Skip to content Skip to footer

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на издателска продукция от Университетско издателство Тракия прес, предлагана чрез сайта на издателството https://press.trakia-uni.bg/ при точно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в тях.

Чл. 2. При извършване на промени в Общите условия издателството се задължава да уведоми потребителя, като публикува на видно място в сайта https://press.trakia-uni.bg/ съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

Чл. 3. Чрез приемането на настоящите общи условия потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на Университетско издателство Тракия прес, към момента на приемането им.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Чл. 4. Цялото съдържание на уебсайта https://press.trakia-uni.bg/ включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, съответно по Закона за марките и географските означения, и са притежание на Университетско издателство Тракия прес и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за използване съответните защитени обекти или издателски материали.

Чл. 5. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Университетско издателство Тракия прес;

Чл. 6. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

III. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 7. Достъпът до издателската продукция, предлагана от Университетско издателство Тракия прес, се осъществява чрез регистрация на сайта https://press.trakia-uni.bg/

Чл. 8. При извършване на регистрацията потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола. Паролата за достъп следва да отговаря на минималните изисквания за сигурност.

Чл. 9. Достъп до сайта на Издателството се извършва чрез въведените в регистрационната форма потребителско име и парола.

Чл. 10. Клиентът носи пълна отговорност за въвеждането на пълна, вярна, точна и актуална информация, необходима във връзка с регистрацията му и създаване на клиентски профил.

Чл. 11. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

Чл. 12. В случай на загубване (забравяне) на паролата или потребителското име и изрично искане от страна на потребителя Университетско издателство Тракия прес се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от потребителя.

Чл. 13. Университетско издателство Тракия прес не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради изчерпване на книгите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

Чл. 14. Университетско издателство Тракия прес, не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 15. Тракийски университет е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство. Тракийски университет събира лични данни и използва събраната лична информация единствено и само във връзка с целите на предлаганите услуги.

Чл. 16. Информацията, може да включва: собствено и фамилно име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, данни, събирани при плащане – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при обработване на заявените от клиента плащания, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при закупуване на издателската продукция на Университетско издателство Тракия прес.

Чл. 17. Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: имена, адрес, телефонен номер.

Чл. 18. Събраните лични данни се съхраняват и обработват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, като се съблюдават всички приложими правила за защита на личните данните. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, приложимият между страните език е българският език.

V. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ. СИГУРНОСТ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

Чл. 19. „Бисквитки“ (cookies) са малки файлове, съдържащи данни, които дадена интернет страница прехвърля от интернет браузера на компютъра или друго устройство (мобилен телефон), с което клиента ползва интернет, временно, докато трае посещението на интернет страницата или за по-дълъг период, в зависимост от вида на използвани бисквитки.

Чл. 20. Тракийски университет използва временни „бисквитки“ (cookies) за по-лесен достъп на клиентите до интернет страницата на Университетско издателство Тракия прес. Целта при използване на бисквитките” е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него.

Чл. 21. „Бисквитките” за идентифициране и сигурност се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на ползвания интернет браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Тези „бисквитки“ и останалите видове „бисквитки” на интернет страницата не съхраняват въведените от клиента лични данни.

Чл. 22. В случай, че клиента не желае да приеме използването на бисквитки, може да ги деактивира от настройките на използвания от него интернет браузер. В случай, че клиента се откаже от бисквитки, е възможно някои функции да не работят правилно.

VI. ЦЕНИ

Чл. 23. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.

Чл. 24. Университетско издателство Тракия прес има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Чл. 25. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

Чл. 26. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя, Университетско издателство Тракия прес има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от него, ако има такива.

Чл. 27. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 28. При плащане в брой/наложен платеж на поръчана издателска продукция, потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на  на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

Чл. 29. При плащане по банков път в лева потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банкова сметка на Тракийски университет и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните книги/издателска продукция. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

Чл. 30. При електронно плащане с дебитна/кредитна карта в лева, потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка в  сметка на Тракийски университет и едва след като сумата бъде потвърдена, се доставят поръчаните книги/издателска продукция. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

Чл. 31. Ако потребител е избрал електронно плащане чрез дебитна/кредитна карта , електронните книги биват добавяни в профила му  след едва след като транзакцията бъде потвърдена.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 32. Доставката на територията на страната се извършва с куриер  – фирма Спиди и се реализира  в рамките на установените срокове.

Чл. 33. Цената на доставките за територията на Република България се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на изброените куриери и са достъпни на техните електронни адреси. Tранспортните разходи са за сметка на потребителите.

Чл. 34. Университетско издателство Тракия прес си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

Чл. 35. Университетско издателство Тракия прес си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително потребителя, без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

Чл. 36. В случай че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Университетско издателство Тракия прес се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване издателска продукция. В този случай потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VIII. ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

Чл. 37. При закупуване на електронни издания, потребителят се задължава да се запознае с информацията от секция Как да свалм е-книги!

Университетско издателство Тракия прес не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!

IX. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 38. Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 39. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай, че издателската продукция не е напуснала  обекта на Университетско издателство Тракия прес, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на https://press.trakia-uni.bg/. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на издателската продукция.

Чл. 40. Потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от една или от повече от поръчаните книги, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 41. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящия раздел потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, дължи единствено разходите по чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 42. За упражняване право на отказ купувачът може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук) или да изпрати следните данни на имейл bookshop@trakia-uni.bg: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Чл. 43. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на купувача.

Чл. 44. На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП – периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП – цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП – запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

Чл. 45. Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка издателска продукция, когато: доставената издателска продукция явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед; и/или при транспортирането издателската продукция или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Чл. 46. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, Университетско издателство Тракия прес възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП в срок от 14 дни от получаване на стоката.

Чл. 47. Разпоредбите на чл. 50–56 от Закона за защита на потребителите не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребител, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 48. Университетско издателство Тракия прес се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Чл. 49. Университетско издателство Тракия прес не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Чл. 50. Университетско издателство Тракия прес не носи отговорност за качеството и състоянието  на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват.

Чл. 51. Университетско издателство Тракия прес не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до ползването на уебсайта.

XII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 52. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Университетско издателство Тракия прес. Тези връзки са предоставени само за удобство на потребителите. Университетско издателство Тракия прес няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 53. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 54. Споровете между страните, за които се прилагат настоящите Общи условия ще се решават по споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за решаване пред Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите или пред компетентния български съд.

Чл. 55. Преди спорът да бъде отнесен за решаване пред Общата помирителна комисия към КЗП, потребителят следва да се свърже с Университетско издателство Тракия прес, на адрес: Студентски град,  гр. Стара Загора, 6015, България, bookshop@trakia-uni.bg, тел.: 042699237 и да заяви писмено какъв е проблема и какви са исканията му.

Чл. 56. Университетско издателство Тракия прес разглежда претенцията и изпраща писмен отговор на потребителя в срок до 30 дни от получаване на писменото заявление.

 

Настоящите Условия и ред за предоставяне на издателска продукция чрез сайта на Университетско издателство Тракия прес https://press.trakia-uni.bg/ са приети от Академичния съвет на Тракийски университет – Стара Загора с Протокол № 3 /27.03.2024 год.  и влизат в сила от деня на приемането им.