Skip to content Skip to footer

Редакционна политика

Използване на лични данни
Личната информация, използвана на уебсайта на TRAKIA UNIVERSITY PRESS, може да бъде използвана изключително за целите на списанията и научната етика. Личните данни ще бъдат използвани в съответствие с Общия регламент за защита на данните на Европейския парламент.
Инструкции към рецензентите

Рецензентът трябва да приеме да прегледа ръкопис, когато липсва конфликт на интереси. По време на процеса на преглед трябва да се запази доверие. По принцип рецензентите разполагат с един месец за изпращане на рецензията си. В случай на съществени изменения те могат да бъдат помолени за второ разглеждане на преработения ръкопис. Конкретният срок може да бъде удължен след лична комуникация с главния редактор. Рецензентът може да откаже рецензията, ако тя не е в неговата/нейната област на компетентност.

Процесът на рецензиране е сляп: рецензентът знае имената на авторите, но не трябва да подписва рецензията си.

Рецензентът трябва да представи кратък общ коментар на статията, в който да оцени темата на ръкописа и да посочи дали.

Съдържанието е в съответствие с обхвата на списанията, представя нови и оригинални данни и подкрепя целта на изследването.
– Въведението е подходящо, а цитираните литературни източници съответстват на темата на изследването.
– Материалите и методите са подходящи и са спазени етичните принципи за работа с животни.
– Статистическите методи за анализ са подходящи.
– Начинът на представяне на данните и броят на таблиците и/или фигурите са подходящи.
– Интерпретациите и заключенията са в съответствие с представените резултати.
– Качеството на езика и граматиката на текста е адекватно (от рецензентите не се изисква да редактират езика и граматиката).
– Списъкът на литературата е подходящ.

Рецензентите трябва да бъдат последователни и непротиворечиви при приписването на коментарите и да бъдат учтиви, когато ги дават.

Роля на редакторите

Асоциираните редактори и главните редактори се фокусират върху научното качество на статиите, спазването на етичните насоки и запазването на поверителността на рецензентите. Главният редактор не трябва да допуска конфликт на интереси по време на процеса на публикуване.
Редакторът на изданието отговаря за редакцията и корекцията на ръкописа в съответствие със стила на TRAKIA UNIVERSITY PRESS за представяне на съдържанието.
.

Изследователска етика

TRAKIA UNIVERSITY PRESS е редакционна колегия, която спазва неутралитет при оценяването на публикациите и не се влияе от политически решения, геополитически конфликти и териториални спорове. Решенията на редакторите и редакционната колегия са независими и не се влияят от националността на авторите, религията, расата, политическите възгледи или правата на човека.

Права на животните

Етичните стандарти за използване на животни в експерименти трябва да се спазват стриктно. Следва да се вземат предвид националното законодателство, етичните и регулаторните принципи. Винаги трябва да се предоставя информация за лиценза за експериментите (одобрения, издадени от институционални етични комисии). Необходимата информация трябва да бъде включена в частта „Материал и методи“ на ръкописите.

Информирано съгласие

Собствениците на животните имат право да разрешат или ограничат публикуването на снимки или лични данни в статията. Поради това се изисква информирано съгласие преди включването на такава информация в проучването.

Конфликт на интереси

Конфликт на интереси е налице, когато редакторът/рецензентът е бил ръководител на някой от авторите, работи в един и същи университет/изследователски център с авторите, има близки семейни отношения, други професионални или лични взаимоотношения, които могат да компрометират неговата безпристрастност при оценяването на ръкописа.

Авторите се приканват да декларират пред редакторите на списанието всички възможни конфликти на интереси в момента на изпращане на публикацията. Рецензентите се подбират внимателно, за да се избегне конфликт на интереси, и трябва да информират редакторите, ако такъв конфликт съществува.

Процедура за обжалване

Конструктивната критика с академичен подход е повече от добре дошла. Авторите могат да защитят мнението си, като отговорят на редакционните коментари, но не трябва да пренебрегват критичните забележки, направени по време на процеса на оценяване. Лични квалификации от страна на участниците в редакционния процес не са позволени. Авторите могат да подават жалби по редакционни решения до редакцията на TRAKIA UNIVERSITY PRESS (bjvm@trakia-uni.bg; bjvm@uni-sz.bg) и трябва да избягват прекия контакт с редакцията на TRAKIA PRESS. Главният редактор отговаря за контактите с авторите по време на процеса на оценяване.

Неправомерно поведение при публикуване, включително плагиатство

Рецензентите трябва да информират редакционната колегия, ако са заподозрени в манипулиране на данните; сериозни грешки в и/или пропускане на важни резултати; плагиатство. Подробности за изброените случаи са дадени в насоките на COPE, достъпни на адрес https://publicationethics.org/oversight. Подаден ръкопис с открито плагиатство (вече публикувани идеи, данни или текст, принадлежащи на други учени, които не са сред авторите) ще бъде незабавно отхвърлен. За дублиране на работата се счита, когато се използват отново големи части от публикации на предишни автори, без да се посочват препратки към оригиналната публикация. Тези случаи не се толерират от политиката на TRAKIA UNIVERSITY PRESS. Ако статията е била публикувана и след това е било открито плагиатство или дублиране на публикация, ще бъде публикувано съобщение на уебстраницата и редакционната колегия ще обсъди прилагането на процедурата за оттегляне.

Случаи, в които се прилага неправилно поведение на даден член

Главният редактор трябва да бъде информиран за отклонение от етичните правила на TRAKIA UNIVERSITY PRESS. Редакционната колегия взема решение, ако има доказателства за неправомерно поведение, и запазва поверителността на случая. Ако авторите помогнат за разрешаването на проблема след идентифицирането му от рецензентите, статията се подлага на оценка, в противен случай се отхвърля. Редакционната колегия може да вземе решение за ограничаване на бъдещи публикации на автора/авторите за срок от пет години. В тези случаи се спазват насоките на COPE.

Случаи, в които се прилага оттегляне на статия

При прилагане на правилата, описани в Насоките на COPE за оттегляне на статии, дадена статия може да бъде оттеглена, когато има значителни грешки във вече публикувана статия, декларирани от авторите, или в случай на неправомерно поведение. Статията може да бъде оттеглена, когато резултатите са били публикувани преди това без подходящо позоваване или е открито плагиатство. Решението за оттегляне на статия се взема от редакционната колегия на TRAKIA UNIVERSITY PRESS след внимателна проверка на всеки случай (информация може да бъде получена от редактор; автори или читатели). Такава статия остава на уебстраницата на TRAKIA UNIVERSITY PRESS с воден знак „Retracted“ и се публикува информация за оттеглянето.

Случаи с установени етични проблеми

Изразяването на загриженост може да се разглежда, когато има доказателства за неправилно проведени експерименти или публикувани данни. Работата няма да бъде публикувана до момента на изясняване на случая. Авторите и техните институции се насърчават да помагат в този процес.

Грешка и поправка

Erratum може да бъде включено в печатно издание, ако в публикувана статия са открити несъществени грешки, на които трябва да се обърне внимание. Оригиналният PDF файл може да бъде заменен с коригирания PDF файл. Грешките не засягат съдържанието на статията и нейното научно качество. Промените в статията са изброени в края на преработената версия.
Не е препоръчително да се използва опцията за публикуване на поправка, когато грешките в статията засягат научното съдържание (промени в авторството, грешка в протоколите, грешки в таблиците или фигурите и т.н.). Поправката се публикува като отделна статия с DOI номер, различен от този на оригиналната статия. Решението за издаване на грешка или поправка се взема от редакционната колегия.

Преразгледано до юни 2023 г.