Skip to content Skip to footer

Our Journals

Списанието „Интелигентно животновъдство“ е израз на желанието ни да избегнем ограничаването в дисциплинарните матрици на научното мислене и прекалено специализирания теоретичен дискурс.

Годишникът на Педагогическия факултет е научно-методическо списание за научни публикации, академични иновации, научни и практически педагогически постижения и други значими научни формати на преподаватели и докторанти, което се издава веднъж годишно.

„Педагогически форум“, електронно научно-методическо списание, е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), Тракийски университет, Стара Загора, България.

BJVM е тримесечно научно списание с отворен достъп без такса, в което се приемат ръкописи по теми, посветени на теоретичните и практическите аспекти на ветеринарната медицина (съвременни диагностични методи, нови подходи за контрол на инфекциозни и паразитни болести, ветеринарна микробиология, молекулярна биология и генетика, клинична фармакология и токсикология, незаразна патология, репродукция, хирургия, клинични случаи).

ARTTE – Приложни изследвания в областта на техниката, технологиите и образованието

Политиката на AST е да публикува оригинални статии, обзори и кратки съобщения, обхващащи аспекти на селското стопанство, свързани с науките за живота и съвременните технологии. Той ще предложи възможности за посрещане на глобалните нужди, свързани с храните и околната среда, здравето, използването на технологиите за осигуряване на иновативни продукти и устойчивото развитие.

Trakia Journal of Sciences (TJS) е международно рецензирано списание с отворен достъп, без такса. Обхваща всички аспекти на биомедицинските, медицинските, ветеринарните, селскостопанските, техническите, образователните и социалните науки. TJS публикува обзорни статии, оригинални материали, критични и актуални доклади, технически бележки, научни коментари и новини.