Skip to content Skip to footer

Годишникът на Педагогическия факултет е научно-методическо списание за научни публикации, академични иновации, научни и практически педагогически постижения и други значими научни формати на преподаватели и докторанти, което се издава веднъж годишно. Изданието продължава дългогодишната традиция на Педагогическия факултет да представя значими научни постижения и да очертава научния облик на академичния състав на факултета. Издателската дейност на Педагогическия факултет през 2013-2015 г. е издаването на списанието Journal for Educational Science and Art. Годишникът е негов наследник. От 2016 г. публикуването на годишника е възстановено. Това издание на Педагогическия факултет се публикува редовно през последните 4 години.

Годишникът има за цел да публикува резултатите от научните изследвания на академичния състав на Педагогическия факултет, както и да стимулира научни търсения и дискусии, като представя материали на изтъкнати учени от страната и чужбина в областта на педагогиката, социалните и хуманитарните науки. Той се стреми да представи научните постижения и развитието на академичната общност на Педагогическия факултет на Тракийския университет в Стара Загора през годината; да популяризира нови тенденции, научни идеи и постижения.

Важно нововъведение в издаването на Годишника е неговото приложение – Студентският алманах. Този формат предполага по-ясна и качествена връзка между научната дейност и преподавателската практика. По този начин тя допринася за по-високо академично качество на студентските публикации, както и за нов аспект на академичното образование на студентите. В този смисъл важен приоритет на Годишника е да привлече не само преподаватели от други педагогически факултети в страната, но и изявени студенти от педагогически факултети от страната, Балканския регион и други европейски страни, за да се създаде широка международна платформа за дебати и дискусии по актуални проблеми на педагогическата наука и методика в различни научни области, като по този начин се подпомогне изграждането на професионалните компетенции на бъдещите учители. Постиженията на учениците в различни академични стилове на писане и изследователски проекти, които отразяват постиженията както на самостоятелната, така и на подкрепената от учителя съвместна работа, се представят ежегодно в Алманаха на учениците.

Годишникът е насочен към бази данни за справка. Резултатът е включването му в 4 вторични бази. Целта на този проект е да се подготви и кандидатства за включване в Web of Science и Scopus, като по този начин се постигне валидиране и доказване на качеството и научната стойност на образователния пазар.

 

ISSN 2535-1125 онлайн

 

Оставете коментар