Skip to content Skip to footer

Дигиталната компетентност на бъдещи учители (Растежно проектиране и развитие)

37.40 лв.

Автор: Николай Цанков

Година на издаване: 2023

Език: Български

ISBN: 978-954-338-217-0

Категория: Product ID: 3751

Описание

Книгата е на базата на защитен дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора през 2021 година. Изследователските търсения в рамките на научното изследване се фокусират върху дигиталната компетентност на учителя, като се търсят възможности за преодоляване на нейното рамкиране (таксономично, йерархично, операционализирано и оценъчно) в хода на университетското образование, чрез трангресивното й проектиране (само- създаващо, само-развиващо, само-рефлексиращо, само-оценяващо) и полиподходното растежно развитие.