Skip to content Skip to footer

Връзки с обществеността

12.50 лв.

Автор: Любомира Спасова

Година на издаване: 2022

Език: Български

ISBN: 978-954-338-194-4

Описание

Авторът е подготвил и разработил петнадесет тематични единици, в които се разясняват основни понятия и схващания относно науката пиарлогия, както и становища и виждания относно термина: „public relations“ (PR). Учебникът предлага необходимата база от научна информация за дефиниране и осмисляне на понятието: „връзки с обществеността,“ различните аспекти, обхващащи PR, реализиране на управлението на PR в практиката, както и съпоставителен научен анализ между маркетинг, реклама и връзки с обществеността. В самостоятелни тематични единици са представени отделите в бизнес организацията, тяхната връзка с отдела по PR, проблемни ситуации и вземане на управленски решения при кризисен PR, планирането и провеждането на PR кампании, както и ролята на връзките с обществеността при провеждане на кампания. В допълнение учебното пособие прави оценка на принципите, методите и средствата за изграждане на благоприятен имидж за институция или за организация, като разяснява ролята на PR при планиране и организиране на специални събития, както и при отделни PR кампании. В няколко тематични единици се разработва приложението на PR в различни обществени области, както и функциите на външните медии и взаимоотношенията с медиите. Едно от големите предимства на предложената научна разработка е, че към всяка тема има разработени PR казуси или задачи за практическа работа при обучението по връзки с обществеността, което се превръща в едно методично предимство при развитието на обучаващите се по научната дисциплина.