Skip to content Skip to footer

Морфологична диагностика на най-често срещаните гломерулопатии, тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания

20.30 лв.

Author: Юлиан Ананиев

Publication Year: 2023

Language: Български

ISBN: 978-954-338-242-2

Category: Product ID: 2991

Description

Не-туморната патология на бъбрека представлява сравнително малък сегмент от клиничната патология на човека, като спецификата на обработка, видовете изследвания, оцветяванията и клинико-лабораторните констелации изискват базичен набор от знания, позволяващи правилната интерпретация на бъбречните биопсии.
От друга страна нефректомиите заемат съществен дял в нефропатологията, като сред основните прични за това се явяват карциномът и възпалителните процеси на бъбрека, както и нефректомията по повод бъбречна трансплантация. Данните сочат, че част от пациентите могат да развият хронична бъбречна недостатъчност и кардиоваскуларни усложнения, именно поради липса на навременна оценка и „пренебрегване“ на съпътстващата патология в бъбрека.

Сред основните находки в бъбречния паренхим се описват такива при социално-значими заболявания (диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия), първични и вторични гломерулопатии, съдови и тубулоинтерстициални заболявания манифестиращи се с остра и хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен или нефритен синдром, както и нискостепенна протеинурия или еритроцитурия.
Именно познаването на част от основните нозологични единици, както и тяхното описание, ако не да се извърши пълен анализ на биопсията, то поне биха позволили да се обсервира такъв тип заболяване и при необходимост същото да бъде допълнително верифицирано с методите на патологията.

Настоящото ръководство е насочено, както към специализанти и специалисти по патология, така и към нефролози, студенти по медицина и други специалисти, които биха искали да разполагат със синтезиран наръчник, позволяващ „бърза справка“ на част от находката в бъбрека. То не претендира със задълбоченост или изчерпателност, като част от подглавите са схематично представени, а някои от изследванията – редуцирани по обем. Причината за това е, че идеята му е да посочи кратко и ясно, както и онагледено със снимков материал най-често описваните морфологични промени и то при най-честите бъбречни заболявания.

Снимковият материал е изцяло представен от личен архив, а схемите, таблиците и структурата на ръководството — в унисон със множеството съществуващи ръководства и учебници, но в значително по-малък и подходящ обем.
Надявам се ръководството да бъде полезно в настоящата и бъдещата Ви практика, а всички критични забележки ще приема с благодарност.

Юлиан Руменов Ананиев