Skip to content Skip to footer

Движение на машинно-тракторни агрегати с прикачни и полунавесни машини в поле с неправилна форма

26.20 лв.

Author: Красимир Трендафилов

Publication Year: 2021

Language: Български

ISBN: 978-954-338-170-8

Description

В монографията са представени аналитични зависимости за определяне на дължината на несимитрични крушовидни и осморкообразни завои, както и на разтегнати завои извършвани от симетрични и несиметрични машинно-тракторни агрегати с прикачни и полунавесни машини при различни начини на движение в полето. Посочени са и зависимости за определяне на широчината на ивицата за завиване.

Направен е анализ на дължината на неработните ходове и широчината на ивицата за завиване при различен ъгъл между направлението на движение на агрегата и границата на полето. Дадени са практически препоръки за избор на завой и направление на извършване на завоите в края на полето.

Монографията може да се използва от специалисти в областта на експлоатацията на машинно-тракторния парк и от инженерно-технически кадри в земеделските стопанства.